Mongolia
01
Project Management

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

02
Operations and Maintenance

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

03
Consultancy

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

04
Construction

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

05
Engineering

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

06
Project Support

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

07
Project Initiation and Development

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

News