English

Багануур Дулааны цахилгаан станцын зуухны шинэчлэлийн төсөл

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

КВТС-10-150 бд маягийн зуухны нийлүүлэлт угсралт

  • Насос станцын бэлтгэл тэжээл
  • Дулааны тоолуур
  • Нүүрс түрэх механизм

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

КВТС-10-150 маягийн усан халаалтын зууханд технологийн өөрчлөлт хийж нам температурын буцламтгай үет шаталтанд шилжүүлсэн зураг төслийн дагуу угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР АШИГ

  • Багануурын Дулааны станцын найдвартай ажиллагааг дээшлүүлж, хэрэглэгчдийн дулаан хангамж сайжирсан.
  • Дулааны тоолуур суурилуулсанаар станцаас түгээж байгаа дулааныг хэрэглэгчдийн тоолуурын заалттай харьцуулан бодитойгоор тооцоолох боломжтой болж байна