English

Дундговь аймгийн Хулд-Өлзийт сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Дэд станцын төсөл

Хэрэгжүүлсэн огноо: 2006 он

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

Дундговь аймгийн Хулд, Өлзийт сумдын хооронд 71,5 км 15 кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 160 кВа, 100 кВа дэд өртөөний барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн. Энэхүү ажлаар Өлзийт сумыг Төвийн эрчим хүчний системтэй холбосон. 

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

Таврида үйлдвэрийн 15 кВ-н ваакум таслуур суурилуулж ашиглалтанд оруулсан.

ТӨСЛИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР

Өлзийт сумыг цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбосоноор сум орон нутгын хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна, тухайлбал мэдээ мэдээлэл, техник технологийн хөгжлийг цаг тухайнд мэдэх, хэрэглэх гэх зэрэг олон дэвшилтэд хүрэх болно.