English

Чанарын удирдлага

Бид байгуулагдсан хугацаанаасаа хойш чанартай ажил, үлчилгээ үзүүлэх, үйл ажиллагаагаа олон улсын стандартуудад нийцүүлэхийн ач холбогдлыг ухамсарлан үйл ажиллагаагаа улам сайжруулан өрсөлдөхүйц байр сууриа бэхжүүлэн үйлчлүүлэгч, түншүүдийнхээ итгэлийг хүлээн ажилласаар ирсэн билээ. Мөн 2004, 2010 болон 2017 онуудад компанийн хэмжээнд чанарын удирдлагын үнэлгээг хийлгэж, манай ажил, үйлчилгээ уг стандартыг хэрэгжүүлж буйг магадлуулан ISO-9001 стандартын гэрчилгээгээ баталгаажуулсан.