English

Шивээ-овоогийн 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Дэд станцын өргөтгөл төсөл

ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО: 2002 - 2003 он

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

Говь-Сүмбэр аймгийн Шивээ-говь  сумын нутагт Шивээ-Овоогийн уурхайн талбайд хэрэгжсэн.

110 кВ-ын 23 км ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын дэд өртөөний өргөтгөл, 20 км 10 кВ-ын агаарын шугам, иж бүрэн дэд өртөөг барьж байгуулсан. 

ТӨСЛИЙН ТӨРӨЛ

Зураг төсөл боловсруулж, Тоног төхөөрөмж нийлүүлж,  Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж,
Туршилт тохируулга хийж хүлээлгэн өгсөн.

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

Элегаз таслуурыг анх удаа тавигдсан.