English

Төв аймгийн Баянчандмань сумын халаалтын зуухны шинэчлэлийн төсөл

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

Усан халаалтын зуух: МУХТ 500кВт, 2 иж бүрдэл
(Aжлын зураг төсөл, угсралт, туршилт тохируулга)

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

Нүүрс шидэгчийг хагас автоматжсан зуух болгон сайжруулсан

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР АШИГ

Сумын захиргаа, аж ахуйн газруудын дулаан хангамж сайжирсан.