English

Төслийг дэмжих үйлчилгээ

  • Төслийн зохион байгуулалт
  • Техникийн болон улсын комисс зохион байгуулалт
  • Төсөл хүлээлгэн өгөх, хаах ажлын зохион байгуулалт