English

Төсөл эхлүүлэх, хөгжүүлэх

  • Төсөл санаачлах
  • Төслийн санаа хөгжүүлэлт
  • Боломжит хувилбаруудын боловсруулалт
  • Төслийн тооцоолол болон урьдчилсан үнэлгээ
  • Төслийн оролцогч талуудтай харилцаа холбоо тогтоолт