English

Төслийн удирдлага


Төслийн удирдлага
Төслийн удирдлага

Компанийн Төслийн удирдлагын газар нь төслийн удирдлагын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх, дотоод хяналтыг сайжруулах замаар компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.