English

Ухаа худаг салбар


Ухаа Худаг Салбар
Ухаа Худаг Салбар

Ухаа Худаг салбар нь 2011 онд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байгуулагдаж, Ухаа Худагийн цахилгаан станц, ЦДАШ, дэд станцууд, усан халаалтын зуух зэрэг эрчим хүчний байгууламжуудын ашиглалт, засвар үйлчилгээ, менежментийг хариуцан ажиллах болсон юм. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумд явуулж буй өөрийн үйл ажиллагааг тогтворжуулж, ажлын хүрээнд багтсан объектуудын ашиглалт, засвар үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, голлох ажилтнуудыг Цогтцэций сумд суурьшуулснаар зардлаа бууруулан, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.